DOCUMENTS VARIS

Diptic casal d'estiu 2020 - Vilablareix
Casal d'estiu - Vilablareix 2020

Informació Casal d'estiu Vilablareix 2020

Modificació de les instruccions internes de contractació de la societat mercantil municipal vilablareix futur s.l.
Instruccions internes de contractació de la societat mercantil municipal vilablareix futur, sl
Aprovació de les instruccions internes de contractació de la societat mercantil municipal vilablareix futur, sl.
Plànols 4 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Plànols 3 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Plànols 2 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Plànols 1 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc 2.2 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc 2.1."Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Gestió de residus "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Telefonia "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -descripció QSA5 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -fitxa energètica QSA5 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -doc5"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -doc4"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -doc3"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -doc2"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Enllumenat Públic -doc1"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Gas Natural - doc2"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Gas Natural -doc1"Millora de la xarxa potable d'aigua i serveis existents"
Aigua Potable -doc2"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Aigua Potable -doc1"Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc6 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc5 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc4 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió -doc3 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Baixa Tensió-doc1 "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Resum amidaments i pressupostos "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Pressupost i amidaments "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Materials i mà d'obra "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Quadre de preus 2."Millora de la xarxa potable d'aigua i serveis existents"
Quadre de preus 1. "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Quadre de preus descompostos "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Plec de condicions "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Estudi de seguretat i salut i plec de condicions "Millora de la xarxa potable i serveis existents"
Memòria projecte "Millora de la xarxa d'aigua potable i serveis existents"
Quadre descompostos
Reglament Servei Piscina Municipal