Àrea poble de les persones

Hisenda i recursos humans

Regidor: David Mascort i Subiranas

1. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.
2. Planificació, proposta i gestió pressupostària.
3. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.
4. Control intern de gestió econòmica i financera i pressupostària de l’Ajuntament i ens dependents.
5.- Comptabilitat pressupostària i financera.
6.- Tresoreria i gestió financera.
7.- Contractació
8.- Patrimoni
9. Gestió del personal de la corporació i societat municipal
10.- Planificació de la plantilla de personal
11.- Oferta pública d’ocupació
12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
David Mascort Subiranas

Promoció econòmica, Participació i Salut pública

Regidora: Imma Vilà Vendrell

 1. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al comerç.
 2. Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.
 3. Activitats relacionades amb la promoció econòmica.
 4. Coordinació i supervisió de la Borsa de treball.
 5. Plans d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament.
 6. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
 7. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.
 8. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de medi ambient.
 9. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...) i energies renovables.
 10. Comunicació i educació ambiental.
 11. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Imma Vila Vendrell