Àrea poble amable i sostenible

Serveis, espais públics, gestió equipaments, entorn natural i comunicació

Regidor: Jordi Frigola Bubé

 1. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.
 2. Manteniment i serveis.
 3. Gestió i coordinació dels serveis públics municipals.
 4. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.
 5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Jordi Frigola Bube

Urbanisme, gestió de la mobilitat i infraestructures

Regidor: Pau Rovira Bonet

 1. Manteniment d’infraestructures públiques
 2. Senyalització viària, definició d’itineraris accessibles i transport urbà.
 3. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial del municipi, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
 4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Pau Rovira Bonet

Medi ambient

Regidora: Imma Vilà Vendrell

 1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes.
 2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives.
 3. Conservació i manteniment dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil i d'educació primària.
 4. Activitats relacionades amb la llar d’infants, l’escola i l’institut.
 5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Imma Vila Vendrell