Mobilitat

VILABLAREIX ES MOU PER TU, Pla de mobilitat

Dossier

Projecte

LA MOBILITAT ACTUAL
L’equip de govern ha detectat des de fa anys, un increment del trànsit en els carrers de Vilablareix. Això és degut a diverses causes, com ara l’increment de la població, de les activitats que es porten a terme al municipi i de l’activitat empresarial.
Tot això està provocant problemes de mobilitat del poble en els que aquest equip de govern ja hi està treballant.

 

QUINS SÓN AQUESTS PROBLEMES?
• Augment de la densitat del trànsit.
• Carrers i voreres estretes, especialment als àmbits urbans més antics.
• Dificultat de mobilitat tant pels vehicles com pels vianants.
• Els veïns i veïnes identifiquen la mobilitat dins el nucli amb perill i això dificulta altres formes de mobilitat (a peu, bicicleta, etc.)
• Desordre en l’aparcament

 

FotoOrdenacio

 

QUÈ VOLEM FER?
Fer dels carrers residencials de Vilablareix un espai per a la gent, un lloc d’activitat i de vida de poble.

 

VOLEM ACONSEGUIR:
MÉS tranquil•litat, ordre i fluïdesa, poble, salut i benestar, espais per veïns i veïnes, seguretat i bicicletes.
MENYS soroll, perill, contaminació i estrès en els desplaçaments.

 

OBJECTIU PRINCIPAL
Fer que moure’s a peu o en bicicleta sigui la forma més habitual de desplaçar-se dins el municipi, molt més saludable, sostenible i respectuosa.
No pretenem marginar el cotxe, conscients de la necessitat de desplaçaments diaris dels veïns i veïnes, sinó aconseguir que els trajectes d’entrada i sortida al municipi siguin els més ràpids i curts possibles.

 

LA BICICLETA A VILABLAREIX


Pretenem incentivar a tots els possibles usuaris i usuàries de la bicicleta, però especialment als més joves, ja que podran accedir a l’Escola, a l’Institut i als equipaments municipals un recorregut segur.

SITUACIÓ DELS CARRILS BICI
El projecte contempla la implementació d’una xarxa de carrils bici en 4 carrers, que complementaran els existents.

ES CONSTRUIRAN
Un total de 1,7 km de carril bici a:
Carrer Molí de Salt
Carrer del Perelló
Carrer Camós
Carrer Marroc

Es realitza la connexió amb Girona

Mobilitat BICICLETA

 

L’ORDENACIÓ VIÀRIA DEL POBLE


Els principals problemes es concentren a l’entorn urbà situat a l’oest del municipi, als primers eixamples del casc antic de Vilablareix. En aquest punt és on es pretén actuar en una primera etapa.
S’han jerarquitzat els vials en 3 categories en funció de la intensitat de circulació.

VIALITAT PRINCIPAL
• Són aquelles vies de major intensitat d’ús dels veïns i veïnes, vies de distribució cap a les zones residencials.
• Vies de doble sentit de circulació per a vehicles.
• Carretera de Santa Coloma, av. Lluís Companys, carrer Marroc, i carrer Camós.
• Les rotondes de la crta. Santa Coloma són punts centrals de distribució d’aquestes 4 vies.
• S’inclouen dos nous carrils bici: al carrer Marroc i al carrer Camós.

FotoVialitat1

Mobilitat PRINCIPAL

VIALITAT SECUNDÀRIA

• Són aquelles vies amb més concurrència dins l’espai residencial.
• Són les vies que uneixen les vies principals amb el destí dins el poble.
• Intensitat de trànsit moderada.
• Espai compartit al mateix nivell de vehicles i bicicletes, quedant els vianants protegits a la vorera.
• Carrer Perelló i carrer Molí de Salt.

FotoVialitat2

Mobilitat SECUNDARIA

VIALITAT TERCIÀRIA
• Vies totalment residencials, que únicament les haurien d’utilitzar els que tenen l’habitatge, l’activitat o destí en aquest carrer.
• Vies que passaran a ser d’un únic nivell amb prioritat absoluta per a vianants i bicicletes.
• Carrer Ponent, carrer Migdia, carrer Rocacorba, carrer Canigó, passeig Catalunya i carrer Puigmal.

FotoVialitat3

Mobilitat TERCIARIA

 

ELS CAMINS ESCOLARS


S’ha realitzat un estudi mitjançant enquestes als alumnes de preescolar i primària que ha permès conèixer quins són els carrers on conflueixen més itineraris i són el carrer Perelló, el carrer del Marroc, el carrer Marie Curie, la carretera de Santa Coloma, l’avinguda Lluís Companys i el carrer Mosquerola.

Mobilitat CAMINS ESCOLARS

MILLORES VIÀRIES
• Tots els punts crítics identificats dins l’àmbit municipal s’han inclòs en aquest projecte de mobilitat i es resoldran mitjançant actuacions específiques, a curt termini, que es detallen en l’apartat d’obres, o en actuacions posteriors.
• Les actuacions necessàries per resoldre els punts crítics que es troben fora de l’àmbit de titularitat municipal, concretament la carretera Santa Coloma, es posaran en coneixement del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que prenguin les mesures pertinents.

 

LES OBRES


Els estudis realitzats anteriorment ens han portat a pensar en desenvolupar les actuacions següents a curt, mitjà i llarg termini.

OBRES DE MOBILITAT
Es realitzaran les següents actuacions:

1. Construcció de nous carrils bici.
Construcció de 4 nous carrils bici que complementaran els actuals. Es situaran al carrer Perelló, carrer Molí de Salt, carrer Marroc i carrer Camós.

2. Canvis de sentit de carrers:
Carrer Ponent, carrer Molí de Salt, carrer Perelló, carrer Rocacorba, carrer Canigó, carrer Migdia, passeig Catalunya, carrer Puigmal i plaça Catalunya

3. Ordenació de l’aparcament.

Carrer Perelló: 
Hi haurà un sol sentit direcció nord (Girona), una zona d’aparcament en un costat i un carril bici a l’altre costat a la mateixa calçada.

Carrer Molí de Salt:
Hi haurà un sol sentit direcció sud (Santa Coloma de Farners), una zona d’aparcament en un costat i un carril bici a l’altre costat a la mateixa calçada.

Carrer Camós:
Com a via principal, es mantindrà el doble sentit de circulació i es construirà un carril de bici.

Carrer Marroc:
Com a via principal, es mantindrà el doble sentit de circulació.

En el tram entre el carrer Migdia i el carrer Marroc, s’ampliarà la vorera d’un lateral per construir el carril bici i s’aprofitarà les obres per substituir la xarxa de sanejament.

OBRES DE SEGURETAT
Amb els estudis realitzats s’ha comprovat la manca de seguretat en alguns punts del poble. Per solucionar-ho es realitzaran les següents obres:
Nous passos elevats de vianants en els creuaments següents:
• Carrer Perelló amb av. Lluís Companys
• Carrer Migdia amb carrer Marroc
• Carrer Molí de Salt amb av. Lluís Companys
• Nova el•lipse carrer Camós: Construcció d’una el•lipse que ajudarà a la distribució de vehicles amb el carrer Perelló.

FotoRotonda