Àrea poble de les persones

Recursos humans, Governació, Seguretat, Serveis socials i Gent gran

Alcaldessa: Maite Tixis Padrosa


1. Gestió del personal de la corporació i societat municipal
2.- Planificació de la plantilla de personal
3.- Oferta pública d’ocupació
4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
David Mascort Subiranas

 Hisenda, Espais públics i Esports

Regidor: Marc Avellí Muñoz

 1. 1. Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic–financer.
  2. Planificació, proposta i gestió pressupostària.
  3. Gestió de tributs i altres ingressos de dret públic.
  4. Control intern de gestió econòmica i financera i pressupostària de l’Ajuntament i ens dependents.
  5.- Comptabilitat pressupostària i financera.
  6.- Tresoreria i gestió financera.
Imma Vila Vendrell