Alcaldia

Alcaldessa: Maite Tixis Padrosa

Aquesta Alcaldia es reserva totes aquelles competències indelegables establertes en l’article 21.1 i 2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, així com, les establertes en l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i especialment allò referent a afers socials, salut, igualtat, seguretat i Governació i totes aquelles matèries no delegades que corresponen, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d’actuació i matèries següents:

1.Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de serveis socials, seguretat i governació.

2. Gestió de les polítiques adreçada a la gent gran.

3. Polítiques d'igualtat.

4. Intervenció en diferents àrees o aspectes de la salut públic.

5. Coordinació i supervisió de les activitats de seguretat ciutadana i circulació.

6. Potestat sancionadora per l’incompliment de les Ordenances Municipals.

7. Protecció civil.

8. Organització de les àrees de treball municipals.

Recursos Humans, Governació, Seguretat, Serveis socials, Gent Gran

Maite Teixis Padrosa