Calendari del contribuent

Lloc de pagament

Oficina Municipal de Recaptació

Oficines Municipals Tel. 972 405001 - Fax. 972 236754

Horari: de 9 a 14h, de dilluns a divendres, i dimarts de 9h. a 14h, i de 16 a 20h

Del 1 de juliol al 30 d'agost:

 • Taxa pels serveis de recollida domiciliària i eliminació d'escombraries. (contribuents sense aigua potable)
 • Taxa conservació del cementiri.

Per les següents contribucions consulteu XALOC

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústega
 • Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.E)
 • Taxa pels serveis de recollida i eliminació d'escombraries d'activitat

Per declaració del contribuent (autoliquidacions)

Pagament simultaneament a la declaració

 • Impost increment valor terrenys
 • Impost sobre construccions
 • Altes impostos/vehicles tracció mecànica
 • Llicències d'obertura d'establiments
 • Llicències urbanístiques
 • Primera utilització d'edificis
 • Ocupació sòl, subsòl i vol via pública
 • Ocupació via pública amb mercaderies, taules i cadires, runes, tanques, publicitat, etc.
 • Altres taxes d'aprofitament especials i prestació de serveis

Pagament

El termini de pagament queda establert en l’article 62.2 de la llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària:

 Si la notificació de la liquidacions es fa entre el dia 1 i el 15 el termini de pagament és entre el dia en què s’ha rebut  la notificació i el dia 20 del mes posterior i si aquest no és hàbil fins al dia hàbil següent.

 Si la notificació de la liquidació es fa entre el dia 16 i l’últim del mes el termini de pagament és entre el dia en què s’ha rebut la notificació i el dia 5 del segon mes posterior, i si aquest no és hàbil fins al dia hàbil següent

Compte bancari per al cobrament de liquidacions: s'assenyala a la notificació.