Com fer la inscripció al CASAL / COLÒNIES / MATINS ACTIUS - 2020

On es farà?

De manera telemàtica i excepcionalment, a les oficines de l`Ajuntament  de Vilablareix. (del 27 al 3 de juny de 2020)

Com es farà tot el procés?

El tràmit s'activara del 27 al 3 de JUNY de 2020

https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

Si no disposeu de certificat electrònic per a identificar-vos, es pot obtenir prèviament l’IdCat mòbil de la persona que farà el tràmit  accedint a:

https://idcatmobil.seu.cat/

Una vegada obtingut, serà necessari tancar qualsevol finestra del navegador si es vol fer servir immediatament per a identificar-se i tramitar.

 

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional,es podrà fer de 9 a 13h, del 27 al 3 de juny de 2020.

 

Documentació preinscripció (a adjuntar a la sol·licitud)

 • Full d’inscripció  
 •  DNI del pare/mare o tutor/a (format pdf o jpg) 
 •  Tarja magnètica sanitària o altre document acreditatiu del dret a la prestació de la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada (formats pdf o jpg) 
 • Carnet de vacunes   (formats pdf o jpg) 
 • Informe mèdic en cas d’al·lèrgies i/o intoleràncies, altres malalties de rellevant importància i en cas de necessitar medicació en horari del Casal d’Estiu, amb les dades actualitzades.  (formats pdf o jpg) 
 • Carnet de família nombrosa i/o monoparental, en cas de sol·licitar una de les bonificacions de la quota.   (formats pdf o jpg) 
 • Altre documentació relacionada amb la bonificació de la quota.  (formats pdf o jpg) 

 

Pagament inscripció 

 • Un cop feta l’inscripció rebreu un correu amb l’acceptació d’aquesta i amb l’import del 25% que s’ha d’abonar. El 75% restant s’abonarà el dia 10 de juliol.  
 •  La plaça no es considerarà definitivament adjudicada sense la presentació de tots els documents obligatoris sol·licitats i efectuat el 25% del cost.   
 •  En el cas de donar-se de baixa, no es retornaran els diners a menys que hi hagi una causa justificada  

 

Cal tenir en compte

Per les persones que excepcionalment facin la preinscripció de manera presencial recordeu:

 • Preferiblement una sola persona per fer l'inscripció.

 • Portar tota la documentació i si és possible el propi bolígraf.

 • Portar mascareta i guants.

 • Recordeu que no han de venir persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament o que presentin símptomes.

 

 

CONTACTE

Per formalitzar preinscripcions i matriculació:  972 40 50 01 / oac@vilablareix.cat

 

Consultes i altres:  ludoteca@vilablareix.cat