Àrea poble amable i sostenible

Salut, Medi ambient, Entorn natural i Benestar animal 

Regidora: Anna Felip Jacas

1. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de medi ambient.

2. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...) i energies renovables.

3. Comunicació i educació ambiental.

4. Intervenció en diferents àrees o aspectes de la salut públic.

5. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.

6. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

 

Jordi Frigola Bube

Territori, Mobilitat i Equipaments

Regidor: Pau Rovira Bonet

1.Manteniment d’infraestructures públiques.

2.Senyalització viària, definició d’itineraris accessibles i transport urbà.

3. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial del municipi, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.

4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Pau Rovira Bonet

Joventut, Habitatge i Igualtat

Regidora: Judit Auguet Lara

1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.

2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la mainada i joventut, tal com la ludoteca, casal d’estiu i matins actius.

3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.

4. Polítiques d'igualtat.

5. Gestió de les polítiques d’habitatge de protecció oficial del municipi.

Judit Auguet Lara