Àrea poble amable i sostenible

Serveis, espais públics, gestió equipaments, entorn natural i comunicació

Regidor: Jordi Frigola Bubé

  1. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.
  2. Manteniment i serveis.
  3. Gestió i coordinació dels serveis públics municipals.
  4. Gestió, coordinació, manteniment i conservació del patrimoni municipal.
  5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Jordi Frigola Bube

Urbanisme, gestió de la mobilitat i infraestructures

Regidor: Pau Rovira Bonet

  1. Manteniment d’infraestructures públiques
  2. Senyalització viària, definició d’itineraris accessibles i transport urbà.
  3. Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial del municipi, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic.
  4. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Pau Rovira Bonet

Promoció econòmica, Participació, Salut pública i Medi ambient

Regidora: Imma Vilà Vendrell

1. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al comerç.
2. Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.
3. Activitats relacionades amb la promoció econòmica.
4. Coordinació i supervisió de la Borsa de treball.
5. Plans d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament.
6. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
7. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.
8. Direcció i gestió de les competències municipals en matèria de medi ambient.
9. Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat (estalvi d’aigua, energia...) i energies renovables.
10. Comunicació i educació ambiental.
11. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Imma Vila Vendrell