Planejament en tramitació

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES

SECCIÓ CINQUENA.

Sectors industrials (16)

Pl09-modPP2-ap
Memoria-Ap-ModPP2
Pl-06i7-mod2-ap
PERUSNU-00
PERUSNU-07
PERUSNU-MEMO
PERUSNU-06
PERUSNU-05
PERUSNU-04
PERUSNU-03
PERUSNU-02
PERUSNU-01
UA3_Usos_globals_P5
UA3-Topografic-P0
UA3_Qualificacions_SU_P4
UA3_Alineacions-SU-P6
UA_memoria
06-06-Zonificació PP2
Memoria

Modificació puntual del Pla parcial al sector urbanitzable El Perelló i Can Pere Màrtir

Plànol 10 - Configuració proposada

Modificació puntual del Pla parcial al sector urbanitzable El Perelló i Can Pere Màrtir

Plànol 09 - Ordenació

Modificació puntual del Pla parcial al sector urbanitzable El Perelló i Can Pere Màrtir

Plànol 01

Modificació puntual del Pla parcial al sector urbanitzable El Perelló i Can Pere Màrtir

Conveni 1
Marroc II convenui
Marroc II. Alineacions
Marroc II. Usos Globals
Marroc II-Qualificació
Marroc II. Topografic
Marroc II-Memòria
Marroc II-Memòria