Medi Ambient

Documentació relacionada amb l'area de Medi Ambient

Activitats amb baixa incidència ambiental sotmeses a règim de comunicació (annex iii‐2)
Activitats amb incidència ambiental sotmeses a règim de comunicació (Annex iii‐1)
Preus públics deixalleria 2015

Preus públics de la deixalleria de Vilablareix

Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives
Decret legislatiu 1/2009 Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret 82/2005 d'aprovació del Reglament de la Llei 6/2001
Decret 112/2010 d'aprovació del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 179/1995 d'aprovació del reglament d'obres, activitats i serveis
Decret llei 1/2009 d'equipaments comercials
Decret 176/2009 d'aprovació del reglament de prevenció de la contaminació acústica
Acord de ple abril 2011
CONSELLS DE PREVENCIO DEL MOSQUIT TIGRE
CONSELLS REVETLLES AMB PRECAUCIÓ
Recollim l'oli vegetal i domèstic

Triptic informatiu del procés de recollida d'oli vegetal i domèstic.

Fotografies medi natural de Vilablareix
Biodiversitat i paisatge
Llistat cada cosa al seu lloc -residus
Consells per estalviar aigua
Manual del compostaire
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Reglament 130/2003 dels serveis públics de sanejament