Medi Ambient

Documentació relacionada amb l'area de Medi Ambient

Pla Local de Prevenció de Residus de Vilablareix

Aquest Pla Local de Prevenció de Residus Municipals ha estat subvencionat per l’Agència de Residus i la Generalitat de Catalunya.

Activitats amb baixa incidència ambiental sotmeses a règim de comunicació (annex iii‐2)
Activitats amb incidència ambiental sotmeses a règim de comunicació (Annex iii‐1)
Preus públics deixalleria 2015

Preus públics de la deixalleria de Vilablareix

Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives
Decret legislatiu 1/2009 Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret 82/2005 d'aprovació del Reglament de la Llei 6/2001
Decret 112/2010 d'aprovació del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn
Decret 179/1995 d'aprovació del reglament d'obres, activitats i serveis
Decret llei 1/2009 d'equipaments comercials
Decret 176/2009 d'aprovació del reglament de prevenció de la contaminació acústica
Acord de ple abril 2011
CONSELLS DE PREVENCIO DEL MOSQUIT TIGRE
CONSELLS REVETLLES AMB PRECAUCIÓ
Recollim l'oli vegetal i domèstic

Triptic informatiu del procés de recollida d'oli vegetal i domèstic.

Fotografies medi natural de Vilablareix
Biodiversitat i paisatge
Llistat cada cosa al seu lloc -residus
Consells per estalviar aigua
Manual del compostaire
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Reglament 130/2003 dels serveis públics de sanejament