Tràmits per legalitzar les activitats econòmiques a Vilablareix (2)

En data 11 d'agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Amb l'aplicació d'aquesta llei resten derogades les disposicions següents:

a) La llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

b) La llei 1/1999, del 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, del 27 de febrer.

El Govern ha d'aprovar el desplegament reglamentari d'aquesta llei en un termini de vuit mesos comptats des que es publiqui oficialment. Fins que no entri en vigor aquest desplegament són aplicables les disposicions reglamentàries que no contraiguin aquesta llei, que no s'hi oposin i que no siguin incompatibles.

A l'espera de l'aprovació del reglament, per a obrir una nova activitat o per fer un canvi de titular d'una activitat ja existent s'ha de seguir la tramitació provisional següent:

Qualsevol activitat econòmica que es vulgui implantar al municipi de Vilablareix ha de tramitar la seva legalització seguint el que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'acord de ple del dia 14 de març de 2011 d'aprovació de la implantació del règim de comunicació de determinades activitats de baixa incidència ambiental i Annexos (annex 1 i annex 2).

Mitjançant el següent enllaç trobareu els procediments que s'han de seguir per exercir una activitat al nostre municipi:

Tràmits d'Activitats i Medi ambient que tenim publicats a la plataforma eTram de l'AOC.

Les quotes tributàries per la concessió de llicències d'activitats es troben fixades a l'ordenança fiscal número 7. (Seu-e)

En aquest apartat també hi ha un recull de la normativa a seguir per legalitzar una activitat econòmica. Cal tenir en compte que manca normativa sectorial de cada tipus d'activitat i que aquest llistat és només orientatiu. Si cliqueu sobre cada normativa us podreu descarregar el document en qüestió.