Informació i característiques sobre els 6 habitatges de protecció oficial de Vilablareix

Pisos de protecció oficial de Vilablareix

El dimarts 5 de setembre es va realitzar la reunió informativa per a la venda dels 6 habitatges de protecció oficial de Vilablareix. 

Aquí teniu tota la informació que heu de saber sobre les característiques i els preus d'aquestes vivendes de protecció oficial i com fer la sol·licitud.

Informació sobre les 6 vivendes de protecció oficial de Vilablareix:

Aquests pisos s'ubiquen al Carrer Lluís Companys números 57-59.

La superfície i els preus dels habitatges d’aquesta convocatòria son els següents:

84,60m2 +  pk nº36 + pk bici nº3 173.416,46

84,60 m2 + pk nº12 + pk bici nº22 173.416,46

63,02 m2 + jardí 19,25m2 + pk nº53 +pk bici nº23 133.227,98

85,85m2  + pk nº38 + pk bici nº16 179.248,24

82,13m2 + terrassa 7,05m2 + pk nº5+ pk bici nº19 168.863,83

86,58m2 + terrassa 7,05m2 + pk nº33 + pk bici nº4  181.699,66

 

Requisits i procediments per a la sol·licitud dels habitatges de protecció oficial: 

Els sol·licitants han complir els següents requisits:

 • El sol·licitant o sol·licitants han de ser majors de 18 anys a la data d’inici de la recollida de sol·licituds.
 • Almenys un dels titulars de la sol·licitud ha d’estar o haver estat empadronat en al localitat durant com a mínim sis mesos anteriors a l’inici de la recollida de sol·licituds.
 • Els sol·licitants hauran d’acreditar que no tenen cap deute amb l’Ajuntament o d’altres administracions.
 • Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui o hagi estat titular de ple domini o beneficiari d’un dret real d’ús, dret de superfície o usdefruit sobre algun altre habitatge protegit.
 • Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui titular de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre alguna parcel·la urbanitzable. Ni ser titulars d’un habitatge lliure, quan el valor de dit habitatge lliure superi o d’un dret de sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir.
 • Cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i acreditar-ho. https://www.registresolicitants.cat/registre/
 • Els habitatges s’han de destinar sempre a domicili habitual i permanent.
 • Els ingressos familiars ponderats que no superin 5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.
 • En cas de venda de l’habitatge per part de l’adjudicatari el dret de tempteig i/o retracte passarà a l’Ajuntament de Vilablareix.

Un cop inscrits al Registre de Sol·licitats d'Habitatge amb protecció oficial s'ha de presentar la següent documentació a l'Ajuntament de Vilablareix: 

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant o sol·licitants.
 • Instància de sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Vilablareix
 • Certificat (document original) històric d’empadronament de totes les persones que constin a la sol·licitud.
 • Certificat (document original d’estar al corrent de pagament de tributs i taxes municipals, i no acreditar deutes amb altres administracions (TGSS i Agència Tributària).
 • Si s’escau, fotocopia compulsada del llibre de família.
 • Declaracions jurades de responsabilitat signades per les persones, sol·licitants, fent constar: Que l’habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
 • Resolució d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Els barems d'adjudicació seran els següents:

Per residència al municipi:

Anys   5-8  9-12  13-16  17-20  +21

Punts   4       6        8        10      12

Per edat dels sol·licitants:

Edat 18-21   22-25   26-30   31-35   +35

Punts   9         10        11        12         8

Per unitats familiars:

Fills    0     +1

Punts 0       1

Al novembre es reunirà la comissió d'habitatge i es mesurarà la puntuació dels candidats. Els resultats es publicaran i hauran d'estar 10 dies en exposició pública. L'adjudicació serà per ordre de puntuació i/o sorteig públic, i es comunicarà al desembre.

Per a més informació podeu contactar amb l'Erica Romera, de l'Agència de l'habitatge a erica.romeram@gencat.cat , amb la Judit Auguet, Regidora d'Habitatge a jauguet@vilablareix.cat , o amb Xavi Gifra de Vilablareix Futur a xavigifra@hotmail.com