Aprovades les bases d'adjudicació de 6 habitatges de Protecció Oficial

Bases HPO

El ple d’aquest mes de juliol ha aprovat les bases d’adjudicació i procediment de selecció dels adquirents dels 6 habitatges de protecció oficial. Aquesta promoció d’habitatges els va construir la societat municipal de Vilablareix Futur fa deu anys per a donar resposta a la demanda dels joves del poble. Ara, l’Ajuntament ha comprat els habitatges de les sis famílies que han decidit vendre la llar i així donar més oportunitats als joves de Vilablareix. “Creiem que al ser una promoció construïa des de l’Ajuntament, ha de permetre generar el rodatge entre les generacions del poble per tal de garantir el desenvolupament de la seva vida plena al municipi” explica la regidora de joventut i habitatge, Judit Auguet.

 

Els sol·licitants han complir els següents requisits:

 • El sol·licitant o sol·licitants han de ser majors de 18 anys a la data d’inici de la recollida de sol·licituds.
 • Almenys un dels titulars de la sol·licitud ha d’estar o haver estat empadronat en al localitat durant com a mínim sis mesos anteriors a l’inici de la recollida de sol·licituds.
 • Els sol·licitants hauran d’acreditar que no tenen cap deute amb l’Ajuntament o d’altres administracions.
 • Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui o hagi estat titular de ple domini o beneficiari d’un dret real d’ús, dret de superfície o usdefruit sobre algun altre habitatge protegit.
 • Que cap de les persones que consten a la sol·licitud sigui titular de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre alguna parcel·la urbanitzable. Ni ser titulars d’un habitatge lliure, quan el valor de dit habitatge lliure superi o d’un dret de sobre un habitatge que tingui un valor cadastral superior al 40% del preu de l’habitatge que es vol adquirir.
 • Cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i acreditar-ho.
 • Els habitatges s’han de destinar sempre a domicili habitual i permanent.
 • Els ingressos familiars ponderats que no superin 5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.
 • En cas de venda de l’habitatge per part de l’adjudicatari el dret de tempteig i/o retracte passarà a l’Ajuntament de Vilablareix.

 

El barem d’adjudicació puntuarà als sol·licitants segons els anys de residència al municipi, l’edat dels sol·licitants i les unitats familiars.

 

Aquests pisos estan situats a l’Avinguda Lluís Companys, davant del consultori mèdic. “Creiem que els nous compradors hi podran accedir i signar la compra-venda a finals d’aquest any. Treballarem perquè així sigui” afegeix Auguet.

 

S’obrirà un període d’inscripció i de rebuda de sol·licitants que serà d’un mes en el qual les persones interessades  hauran de presentar la inscripció en el Regidtre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el certificat històric d’empadronament i els altres criteris inclosos en el barem d’adjudicació, a les oficines de l’Ajuntament o via seu electrònica www.vilablareix.cat.

 

Documentació que cal presentar:

 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant o sol·licitants.
 • Sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilablareix fent constar la totalitat de les persones que viuran a l’habitatge, parentiu, data de naixement, adreça i telèfon. Cal fer constar la coneixença de les presents bases i procediment d’adjudicació, i el compliment de les mateixes per optar a accedir a un habitatge de protecció oficial.
 • Instància de sol·licitud adreçada a l’Ajuntament de Vilablareix
 • Certificat (document original) històric d’empadronament de totes les persones que constin a la sol·licitud.
 • Certificat (document original d’estar al corrent de pagament de tributs i taxes municipals, i no acreditar deutes amb altres administracions (TGSS i Agència Tributària).
 • Si s’escau, fotocopia compulsada del llibre de família.
 • Declaracions jurades de responsabilitat signades per les persones, sol·licitants, fent constar: Que l’habitatge sol·licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
 • Resolució d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Recordem que les bases són provisionals. S'aprovaran definitivament després d'un període d'informació pública i després d'estudiar si hi ha reclamacions o suggeriments.

 

S'obrirà un període d'inscripció i rebuda de sol·licituds que serà d'un mes en el qual les persones interessades hauran de presentar la inscripció en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el certificat històrica d'empadronament i els altres criteris inclosos en el barem d'adjudicació, a les oficines de l'Ajuntament o via seu electrònica. 

Si s'escau es requerirà a la persona sol·licitant perquè, en el termini màxim de 10 dies, esmeni els errors, les omissions o la manca de documentació detectats, amb la indicació que si, així no ho fa, se li tindrà per desistit de la seva petició.