Planejament General

Text refòs de les NNSS del planejament urbanísitc
Plànol normatiu 0.4 1:2000
Planol normatiu 0.3 1:5000
Text normatiu i ordenances