Resultats positius de l’avaluació de la qualitat de l’aire que respirem a Vilablareix

Resultats informa qualitat aire

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat va dur a terme una campanya de mesuraments de la qualitat de l’aire a Vilablareix, a petició de l’Ajuntament. La campanya es va dur a terme entre el 6 d’octubre i el 29 de novembre de 2021. Per a fer les mesures es va utilitzar una unitat mòbil que es va situar al costat del camp d’esports del municipi. L’objectiu de la campanya de mesuraments va ser avaluar la qualitat de l’aire que respirem al municipi.

 

“Vam ser coneixedors que hi havia la possibilitat de sol·licitar aquests anàlisis exhaustius de contaminants atmosfèrics mitjançant equips mòbils. Estem propers a importants eixos viaris i a polígons industrials i comercials amb molta activitat econòmica, motiu pel qual vam considerar molt adient tenir una bona diagnosi de la qualitat de l’aire a Vilablareix” explica la regidora de medi ambient, Imma Vilà. 

 

Els resultats de les mesures preses indiquen que el nivells de diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), benzè (C6H6), metalls pesants i HAPs mesurats durant el període de la campanya no han superat els valors de referència legislats. 

 

“Els resultats només indiquen que el diòxid de nitrogen (originat en la combustió), l’ozó troposfèric (contaminant secundari que es forma a partir d’altres compostos), i les partícules PM10 (emeses directament o formades a partir d’altres contaminants) són els contaminants més destacats en el període analitzat, tot i trobar-se a concentracions inferiors als límits normatius” apunta Vilà.