Es convoca la 5a edició dels premis literaris Relata’ns

Premis Literaris Relata'ns

Vilablareix convoca la cinquena edició del premi literari Relata’ns. El concurs s’organitza un any més per tal d’estimular i posar en valor la creació literària en llengua catalana.

 

Totes les obres que es vulguin presentar ho poden fer fins el diumenge 27 de juny de 2021 abans de les 24h. Hauran de ser trameses a l’Ajuntament de Vilablareix (c/Perelló, 120, 17180 Vilablareix, Girona) amb l’assumpte Premi Relata’ns 2021.

 

Com a norma general, els treballs que optin als premis han de ser escrits en llengua catalana i han de ser completament inèdits. Com a condició específica, els textos presentats hauran de contenir la paraula “Vilablareix”.

 

A continuació us deixem les bases del concurs:

 

CONDICIONS GENERALS

 1. Els treballs que optin als Premis Literaris Relata’ns 2021 han de ser escrits en llengua catalana i completament inèdits. En aquest sentit, els autors en garanteixen l’originalitat, no poden estar en procés d’edició ni haver estat premiats en altres concursos.
 2. Com a condició específica d’aquests premis, els textos presentats hauran de contenir la paraula “Vilablareix”.
 3. Les obres es presentaran de manera anònima sota pseudònim.
 4. Les obres guanyadores restaran en propietat de l’Ajuntament de Vilablareix que podrà publicar i/o editar les obres guanyadores si ho veu oportú.
 5. Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d’aquest jurat han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. A més, el jurat es reserva el dret de considerar desert el premi.
 6. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
 7. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible.
 8. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants.
 9. El jurat no tindrà accés al contingut de les pliques.
 10. Només es faran públics els noms dels autors de les obres guanyadores.
 11. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants, amb les seves pliques electròniques i obres presentades per si es produïssin reclamacions.
 12. Els originals no premiats no es retornaran. Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destruïdes. Durant aquests tres mesos, els autors podran retirar-les adreçant-se a les oficines de l’Ajuntament de Vilablareix (C/Perelló 120, 17180 Vilablareix, Girona)
 13. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

 

Dotació econòmica

Primer premi 1.000€

Segon premi 500€

Accèssit 300€ (al relat d’autor empadronat a Vilablareix si el jurat així ho decideix)

 

     Presentació i tramesa

 1. Totes les obres han de ser trameses a l’Ajuntament de Vilablareix (Carrer Perelló, 120, 17180 Vilablareix, Girona) amb l’assumpte Premi Relata’ns 2021.
 2. Es faran arribar 6 còpies degudament relligades, mecanografiades a doble espai i impreses per les dues cares, amb format de font Times New Roman i cos 11. L’extensió mínima serà de 20 pàgines i la màxima de 35 pàgines
 3. Així mateix, es trametran també els originats en format PDF per correu electrònic a l’adreça cultura@vilablareix.cat seguint el procediment següent:

a) En l’apartat assumpte es farà constar Relata’ns 2021.

b) En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor.

c) L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF, així com un arxiu amb les dades de l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra.

 

     Termini d’admissió

 1. S’admetran totes les obres que arribin abans de les 24 h del dia 27 de juny de 2021.

 

Veredictes i atorgament

18. Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc el 7 d’octubre de 2021 a les 8 de la tarda al Centre Cultural Can Gruart de Vilablareix (c/ Farigola, 50 ~ Telèfon: 972 40 55 34).

 

Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal dels participants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries, d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades estableix.