Documentació Matrimoni Civil

 
 
1.     Certificació Literal de Naixement
2.     Fe d’Estat
3.     Certificació dels Ajuntaments on ha estat empadronat els dos últims anys.
4.     Dos testimonis, majors d’edat, no familiars, que en el moment de presentar la documentació facin de testimonis. (No podran ser els mateixos que el dia de la cerimònia civil) 
Supòsits que un dels Contraents sigui divorciat
5.     Certificació Literal de Matrimoni on consti el divorci
6.     Sentència Divorci
7.     En el supòsit de que la sentència de divorci sigui dictada per un tribunal extranger, s’haurà d’acreditar haver obtingut el “Exequatur” per la Sala Primera del Tribunal Suprem.
Supòsits en el que un dels contraents sigui extranger
8.     Certificació Literal de Naixement (degudament legalitzada i traduida al castellà)
9.     Fe d’Estat (degudament legalitzada i traduida al castellà)
10.   Certificacio del consulat o ambaixada del seu País a Espanya, en la que s’especifica quins son els requisits de Capacitat per contraure matrimoni, segons la legislació del seu País.
11.   Certificació del Consulat o Ambaixada del seu País a Espanya, en la que s’especifiqui, si conforme a la legislació del seu País, es necessària o no la publicació d’edictes anunciant la pretenció de celebrar matrimoni (en el cas que hagi estat residint en el seu país durant les dos últims anys.
·          Si està divorciat, cal portar la documentació (sentència+cert. Literal matrimoni) degudament legalitzada i traduïda al castellà.