L'Agenda 21 Local és un Pla d'acció per a millorar la qualitat del municipi, en el que és fonamental la participació de la ciutadania.

El camí per a un desenvolupament sostenible del municipi

L'Agenda 21 Local és l'estratègia per assolir un model de desenvolupament sostenible a nivell municipal, amb la finalitat d'abordar els problemes detectats, i definir els programes d'actuació, i les accions concretes encaminades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania i la qualitat ambiental del territori.

A finals de l'any 2006 l'Ajuntament de Vilablareix, amb el suport de la Diputació de Girona, han iniciat els treballs de redacció de l'Agenda 21 Local.

L'Agenda 21, un compromís local per la sostenibilitat

Cada dia som més conscients de la necessitat d'afrontar els problemes ambientals que ens afecten tant a nivell planetari com a nivell local: l'esgotament dels recursos naturals i la seva distribució desigual, el canvi climàtic i l'escalfament del planeta, la contaminació atmosfèrica i dels aqüífers , la sequera i la desertització...

Ja l'any 1992, a la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro, els Estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.

Per fer realitat aquest projecte planetari cal pensar globalment i actuar localment. Per això es va fer una crida a totes les ciutats i pobles perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local , que traduís els objectius generals en actuacions concretes. Milers de municipis d'arreu del món desenvolupen les seves pròpies Agendes 21 Locals, per tal de traslladar al seu propi territori els objectius globals del Desenvolupament Sostenible. Actualment més de 30 municipis de les comarques gironines ja han elaborat una Agenda 21 Local d'àmbit municipal o supramunicipal, i són molts més els que, com Vilablareix, estan en el procés de definició.

Els principals objectius de l'agenda 21 local per aconseguir un desenvolupament sostenible són:

 • protegir, preservar i garantir l'accés equitatiu als recursos naturals comuns
 • usar de forma eficient els recursos i promoure un consum i una producció sostenibles
 • promoure un urbanisme i una mobilitat sostenibles
 • protegir i promoure la salut i el benestar de les persones
 • garantir una economia local pròspera que faciliti l'accés al treball
 • assegurar societats inclusives i solidàries
 • assumir la responsabilitat global per al desenvolupament sostenible i la protecció del clima
 • potenciar la democràcia participativa en la presa de decisions

L'Agenda 21 Local de Vilablareix

Els objectius principals de l'Agenda 21 de Vilablareix són potenciar el desenvolupament local fent-lo compatible amb la utilització sostenible dels recursos, la conservació de la biodiversitat, l'establiment de polítiques integrades que permetin superar els dèficits mediambientals, i fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials del municipi en relació amb el desenvolupament sostenible.

El procés d'elaboració del Pla d'acció Local per la sostenibilitat de Vilablareix es basa en diferents etapes que permeten arribar a un pla de treball estructurat, fonamentat en una anàlisi profunda del territori i amb la participació dels diferents agents socials. Aquestes etapes són:

 • Realització d'una auditoria de Vilablareix , que consisteix en redactar una memòria descriptiva on s'analitzen en detall tots els aspectes rellevants del municipi (l'entorn natural, l'activitat econòmica, el creixement urbanístic, la mobilitat, la gestió de l'aigua i els residus, la cohesió social,...) i una diagnosi on s'identifiquen els punts forts i febles i es detecten aquells aspectes que caldria millorar.
 • Disseny del Pla d'Acció Local de Vilablareix , que per mitjà d'accions concretes planificarà la futura política municipal de sostenibilitat a seguir.
 • Elaboració d'un Pla de seguiment que inclou un sistema d'indicadors per a la sostenibilitat per tal de caracteritzar el municipi i la seva evolució futura vers el desenvolupament sostenible.

Redacció d'un Pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable que ordenarà el sòl no urbanitzable de Vilablareix, protegirà el patrimoni i el paisatge i regularà els usos del territori.