Alta padró d'habitants

Què
Alta al Padró Municipal d'Habitants d'una persona espanyola o estrangera.

Qui
Qualsevol persona major d'edat que estableix la seva residència a Vilablareix.

Com
Presencialment, a les oficines municipals, o per correu seguint les instruccions annexes.
També podeu autoritzar a una tercera persona per poder fer el tràmit amb el corresponent document de representació.

Documentació

Documentació acreditativa de la personalitat:

Per empadronar majors d'edat
- Un document d'identificació de la persona (DNI, targeta d'identitat comunitària, NIE o passaport en vigor).
- En el supòsit de fer l'alta per una 3a persona: document de representació acompanyat del document d'identificació de les dues persones.

Per empadronar menors d'edat
- Si és per empadronar-se amb els pares: el llibre de família original.
- En altre cas: el llibre de família original i AUTORITZACIÓ per escrit dels dos pares, amb la fotocòpia del seu document d'identitat o, en el seu cas, document legal de la guàrdia i custodia del menor.

Documentació acreditativa de l'habitatge:

Si ha algú empadronat en aquell domicili, autorització expressa de la persona que consta empadronada i fotocòpia de la seva identificació.

Si no hi ha ningú empadronat:
- Si l'interessat és el titular, contracte de lloguer, escriptura de propietat o rebut d'un subministrament: aigua, llum, gas o telèfon fix.
- Si l'interessat no és el titular, autorització del titular de l'habitatge, fotocòpia de la identificació del titular, i fotocòpia del contracte de lloguer, escriptura de propietat, o rebut de subministrament.

Observacions
Una vegada realitzada l'alta al Padró de Vilablareix,  es comunica a l'Institut Nacional d'Estadística (INE) perquè aquest ho comuniqui al municipi de procedència, i així tramiti la baixa en aquell municipi o consulat.