Urbanisme i territori

Les següents bonificacions han estat estretes del l’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, reguladora de l'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. (accés a les ordenances fiscals)

Article 9è. Bonificacions.- Sobre la quota de l’impost s’aplicaran les següents bonificacions:

a) Una bonificació del 50% a favor de joves de menys de 35 anys, per obres de rehabilitació d’habitatges.

b) Una bonificació d’un 10% a favor de les construccions, instal.lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a que les instal.lacions per a la producció de calor incloguin col.lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar en el seu cas la bonificació del paràgraf a).

c) Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal.lacions i obres dels h abitatges existents, en els que s’incorpori sistemes per a l’aprofitament de les aigües pluvials per a l’autoconsum.

d) Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en circunstàncies socials, culturals, històrico artístiques o de foment d’ocupació que justifiquen aquesta declaració.

e) Una bonificació d’un 90% a favor de les construccions, instal.lacions o obres d’adaptació total o parcial, que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.