Urbanisme i territori

L'Ajuntament de Vilablareix ha endegat un nou pla d'ocupació per millorar la gestió dels residus municipals.

Des de principis de l'any 2010 els residus orgànics generats al menjador escolar i a la llar d'infants La Farigola són gestionats a través d'un compostador que transforma aquests residus en un adob anomenat compost. D'aquesta manera transformen un residu en un recurs.

El compostador està instal·lat a la parcel·la del magatzem municipal i té una capacitat de 2.000 litres.

Perquè tingui lloc la transformació de les restes de cuina en compost cal barrejar-les amb matèria llenyosa que, en el nostre cas, l'obtenim de la poda recollida als contenidors municipals. El treballador contractat a través del present pla d'ocupació controla tot un seguit de condicionants per aconseguir un resultat satisfactori del procés de compostatge.

El compost, que s'obtindrà al cap de 4-6 mesos, servirà per abonar les zones verdes del municipi. En cas que se'n generi un excedent, es valorarà la possibilitat de regalar-lo als veïns interessats.

Per saber més informació sobre el compostatge casolà podeu descarregar-vos el Manual del Compostaire.

Aquest Pla d'Ocupació està realitzat per un treballador en atur i és un projecte finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Generalitat de Catalunya. Departament de TreballSOC, Servei d'Ocupació de Catalunya

Campanya de recollida d’olis vegetals domèstics

L’Ajuntament de Vilablareix i el Consell Comarcal del Gironès van iniciar una Campanya de recollida d’olis vegetals domèstics que consistia en la distribució d’una garrafa per cada habitatge del municipi per poder emmagatzemar els olis que generem a les nostres cuines i poder-lo portar a la deixalleria un cop ple.

Si encara no disposeu d’aquesta garrafa per guardar l’oli usat de la cuina, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i us la facilitarem gratuïtament.

Recollida selectiva. Al gironès recollim l'oli vegetal domèsticS'obra en una nova finestra

 

Parlar de joventut és parlar de present i futur del nostre poble, és parlar d’il·lusió, dificultats, feina, oci, habitatge, primeres vegades, estudis, ....i moltes altres coses que des de la nostra àrea intentem abraçar per tal d’oferir un servei integral als nostres joves.

Amb aquesta multiplicitat de factors que cal tenir presents és molt important poder treballar i mantenir una comunicació amb altres àrees, entitats....per tal d’oferir un bon servei als joves i les joves del municipi.

Tenim engegades moltes iniciatives i propostes per als joves alhora que pretenem que s’impliquin en la vida del poble. En aquest darrer aspecte és on tenim destinats més esforços amb propostes d’activitats i d’autogestió que poc a poc van agafant la força que hauria de tenir.

La comissió jove d’activitats és una de les apostes d’aquesta àrea. Es busca integrar en un grup tots aquells joves amb ganes de fer activitats, participant activament en totes les parts de la seva organització i desenvolupament.

L’altre punt on es destinen més esforços és el Local Jove que ja des de la seva obertura l’abril de 2006 s’ha buscat que sigui un espai de referència entre els joves del municipi en tots els aspectes que un jove pot necessitar.

Tots els nostres objectius i propostes fruit de l’anàlisi de la realitat del municipi, queden reflectits en un document que és el Pla Local de Joventut. Aquest pla que té una vigència de 4 anys fa una revisió de tots els temes que afecten la joventut del municipi per acabar concretant unes propostes d’actuació que ens han d’encaminar cap als objectius que ens hem marcat. Si voleu més informació podeu consultar el Pla Local de Joventut de Vilablareix 2012-2015 ( PLJV 12-15 ) S'obre en una nova finestra

Us animem a fer-nos arribar qualsevol suggeriment o comentari relacionat amb la nostre àrea i el món de la joventut.

Les següents bonificacions han estat estretes del l’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, reguladora de l'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES. (accés a les ordenances fiscals)

Article 9è. Bonificacions.- Sobre la quota de l’impost s’aplicaran les següents bonificacions:

a) Una bonificació del 50% a favor de joves de menys de 35 anys, per obres de rehabilitació d’habitatges.

b) Una bonificació d’un 10% a favor de les construccions, instal.lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a que les instal.lacions per a la producció de calor incloguin col.lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar en el seu cas la bonificació del paràgraf a).

c) Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal.lacions i obres dels h abitatges existents, en els que s’incorpori sistemes per a l’aprofitament de les aigües pluvials per a l’autoconsum.

d) Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal.lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre en circunstàncies socials, culturals, històrico artístiques o de foment d’ocupació que justifiquen aquesta declaració.

e) Una bonificació d’un 90% a favor de les construccions, instal.lacions o obres d’adaptació total o parcial, que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.

                                                                                                                                      ( anar a PLANEJAMENT GENERAL)

                                                                                                                           ( anar a PLANEJAMENT EN TRAMITACIÓ)

 

1. Pla parcial del sector Perelló sud i Can Per Màrtir

2. Pla parcial del sector Vilablareix Transports

3. U.A. del sector Marroc II

 

 


 

Sector Perelló Sud i Can Pere màrtir (PP)

Pla parcial del Sector Perelló Sud i Can Pere màrtir, aprovat definitivament el 3 de novembre de 2005.

MODIFICACIONS

1-  Modificació Puntual  de les Normes Subsidiàries de planejament del Pla Parcial  Perelló Sud i Can Pere màrtir (52Kb). Modificació

       Modificació Puntual 

2. Modificació del Pla Parcial del sector el Perelló i can Pere Màrtir. Acord 16/12/2009. Publicació: DOGC. 05/02/2010

   1- Text Refós de Normativa
   2- Documentació gràfica 
           - 01 Emplaçament 
           - 06-07 Zonificacions i qualificacions 
           - 09 Paràmetres de l'edificació
           - 10 Configuració proposada

 


Sector  Vilablareix Transports (PP)

   1- Text Normatiu
    2- Documentació gràfica

 


Sector  Marroc II (Unitat d'actuació 3)
 

5. Modicació puntual de les Normes Subsidiàries a l'àmbit de la UA Marroc II. UA.3

 Aprovació inicial. (19-12-2008). Aprovació provisional (16-3-2009).

Aprovació definitiva. (16-12-2010). Data de publicació: DOGC 5-02-2010. Núm 5561

 

                   1- Text Normatiu i plànols (15.800Kb)

                  

Conveni

                   1.- Document conveni

                   2.- Plànol conveni

Àrea de Planejament :

Arquitecte: Manel Aguilera

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.