Medi Ambient

El compostatge casolà

L'any 2006 vam iniciar la primera campanya de compostatge casolà al nostre municipi. Des de llavors, ja comptem amb més de 25 compostaires. 

 Què és el compostatge casolà?

El compostatge casolà és el procés pel qual part dels residus orgànics que generem a les nostres llars es transformen en compost, un adob natural d'aspecte idèntic a la terra molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí. Aquest procés el podem realitzar des de casa amb l'ajut d'un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte.

Al següent document trobareu informació de les regles bàsiques del compostatge casolà: MANUAL DEL COMPOSTAIRE

 Bonificació:

D’acord amb l’ordenança fiscal número 7 s’estableix una bonificació del 10% en la quota de la taxa del servei de recollida de deixalles, que acreditin la realització de compostatge casolà.

Per obtenir la bonificació, els interessats haurà de sol•licitar expressament la seva integració en la campanya de compostatge casolà abans del dia 31 de maig de cada exercici.

L’Ajuntament podrà realitzar les revisions periòdiques que estimi oportunes per comprovar la realització efectiva de l’autocompostatge. En cas que el resultat de la revisió sigui negatiu es procedirà a l’anul•lació de la bonificació atorgada